logo
 
?

сайт руслото

Местен бизнес Промишленият сектор е силно диверсифициран, като са представени няколко подотрасъла, което допринася за устойчивостта на местната икономика. – Цялостно проучване и оценка на околната среда за 34 км от руслото на реката – от с. – въведена в експлоатация МВЕЦ „Свражен” Юни 2009г. -Мониторинг върху работата на първите две централи и влиянието им върху околната среда. Проектът се финансира и посредством закупуването на въглеродни кредити от Кралство Холандия чрез Холандски фонд за сътрудничество.

Отделните подотрасли и основните представители в тях ще бъдат разгледани по ред, който съответства на мястото им в икономиката на община Своге към настоящия момент. Едно от основните предимства на русловите централи е, че тяхната работа не оказва негативно влияние върху водния баланс и околната среда, дори напротив – подобряват качеството им.

Проект „Каскада Среден Искър” Проектът „Среден Искър” е съвместен проект на Община Своге и ПВБ Пауър България АД за Енергийно оползотворяване водите на р. Дяловото участие във ВЕЦ Своге АД на Община Своге е 10%, а на ПВБ Пауър България АД – 90%. Освен това изпълняват ролята на стабилизиращ фактор на електропреностната мрежа.

Искър чрез изграждане на 9 малки нисконапорни водноелектрически централи по поречието на реката на териториите на общините Своге и Мездра, който се реализира от ВЕЦ Своге АД – „ Инвеститор Клас А” – на база на публично-частно партньорство. Съвместният инвестиционен проект на ПВБ Пауър България АД и Община Своге е в унисон с държавната и европейска политика и международните договори, подписани от Република България за развитие на ВЕИ сектора и е съвместим с околната среда и запазващ еко и биоразнообразието. Централите създават и добри условия за развитие на общината като атрактивна туристическа дестинация в близост до изключителни природни забележителности, посредством създаването на изкуствени езера и развиването на водните спортове и риболова.

За успешното реализиране на проекта се провеждат всички законови процедури и действия, компетентност на МС, МОСВ, МРРБ, ДАГ и други институции, контролните органи и експлоатационните дружества. В основата на общата мисия и визия на ПВБ Пауър България АД и Община Своге са залегнали целите за просперитетът и дългосрочното развитие на региона, както и опазването на околната среда и природните забележителности.

– въведена в експлоатация МВЕЦ „Лакатник” Май 2009г. Участието на ЕБВР ще гарантира изпълнението на проекта, съобразно водещите екологични практики на Европейския Съюз.

– Басейнова дирекция «Дунавски район» издава Разрешения за водоползване по чл. Изграждане на МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен” Юли 2008г. Изграждане на МВЕЦ „Церово”, МВЕЦ „Прокопаник” и МВЕЦ „Оплетня”, ІІІ-ти етап: октомври 2012г. Изграждане на последните четири МВЕЦ „Бов – юг“, „Бов – север“, „Левище“ и „Габровница“ Към настоящия момент финансови институции, в лицето на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Уникредит Булбанк подкрепят и се ангажират да продължат инвестиционните намерения на дружеството.

– Изграждане и въвеждане в експлоатация: І-ви етап: октомври 2006 – юни 2009 г.

„Монделийз България“ АД – специализирано в производство на шоколад и шоколадови изделия, е един от крупните инвеститори (около 6 млн. Предприятието е резултат на една от най-успешните приватизационни сделки в общината, при която активите на бившето НПК „Република“ са продадени на „Крафт Якобс Сушард“, Швейцария.

Броят на произвежданите продукти към настоящия момент възлиза на повече от 100, разпределени в пет основни категории: бонбони, шоколади на блок, вафли, течен шоколад и десерти.

Продукцията на фирмата се продава на българския пазар и се изнася за 4 държави.

Млекопреработвателното предприятие „Пършевица“ е разположено на билото на Стара планина, в Природен парк „Врачански Балкан“ на 1300м. Мандрата има капацитет за преработка на 100 -140 тона суровина на денонощие и притежава лиценз за износ в ЕС.