logo
 
?

казино автомати

(3) В хазартните игри могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в този или в други закони.

Недееспособните могат да получават билети или талони за участие в традиционна лотария, тото игри и томболи само по дарение.(4) Хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в български левове и в евро.

В игралните казина се допускат хазартни игри със залози и печалби, определени и в друга валута, след предварително разрешение на Държавната комисия по хазарта.1.

Направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.

– за традиционна лотария и числови лотарийни игри тото и лото;2. 4, свидетелство за съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални документи, необходими за получаване на лиценз, които са определени в наредба на Министерския съвет, приета по предложение на министъра на финансите.(1) Забранява се организирането на хазартни игри в сградите и прилежащите им площи – публична държавна и общинска собственост, в обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в сгради, в които са разположени структури на държавната администрация, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и в съсобствени обекти без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.(2) Забранява се организирането на хазартни игри от лица или в обекти без съответния лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл.

Направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. 14, както и съдружниците и акционерите с квалифицирано участие – физически и юридически лица, подават нотариално заверена декларация за обстоятелствата, посочени в ал. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.

– за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти;3. (3) Забранява се на физически и/или юридически лица да инсталират и/или да използват игрално оборудване или комуникационно оборудване и/или да приемат залози, и/или изплащат печалби или по друг начин да подпомагат или да посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра без издаден лиценз по този закон.(4) Забранява се държането на игрално оборудване за организиране на хазартни игри извън обектите, за които е издаден лиценз по този закон.

Направени инвестиции в размер, не по-малък от 100 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 200 000 лв. Допуска се държането на игрално оборудване в складови помещения без обществен достъп, както и в помещения с обществен достъп за целите на търговски изложения и презентации.(7) Забраняват се производството, разпространението и сервизът, както и вносът, разпространението и сервизът на игрално оборудване без лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл.

– за томболи, числови лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати;5. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.(8) Организаторите на хазартни игри, облагани с данък по чл.

Направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв. 220, 227 и 235 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, включително производство и разпространение на игрално оборудване, освен организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.(9) Организаторите, извън тези по ал.

– за хазартни игри от разстояние чрез интернет, и в размер, не по-малък от 300 000 лв. 8, могат да развиват и друга дейност по Търговския закон.

– за хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства, и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. 1 са извършили престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система и това е установено с влязла в сила присъда или имат просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. Те не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри.